More Website Templates @ TemplateMonster.com - September22, 2014!

Jak działamy?

Opieka hospicyjna

Opieka hospicyjna to starania o to, by:

 • chory nie odczuwał bólu ani innych dolegliwo¶ci fizycznych
 • okres życia jaki pozostał choremu był warto¶ciowy i mógł go przeżyć godnie
 • chory nie był samotny i by miał czas i warunki do refleksji nad swoim życiem i do przygotowania się do odej¶cia
 • pomagać rodzinie chorego w opanowaniu lęku, radzeniu sobie z problemami jakie przynosi ciężka choroba i ¶mierć
 • wyja¶niać rodzinie sytuację, uczyć pielęgnowania i zachowania się wobec chorego, pomagać w ukojeniu bólu po stracie bliskiej osoby

 • Zespół

  Opiekę hospicyjn± prowadzi zespół pracowników i wolontariuszy współpracuj±cych ze sob±. Ł±czy ich bezinteresowna chęć niesienia pomocy choremu i jego rodzinie.

   

   

   

   

   

   

  Instytucje

  Instytucje ¶wiadcz±ce opiekę hospicyjn± na OpolszczyĽnie:

 • Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej im. ¦w. Ojca Pio – Byczyna
 • Hospicjum im. ¦w. Arnolda Jansena – Nysa
 • Domowe Hospicjum dla Dzieci – Opole ul. Mickiewicza 2-4
 • NZOS Samarytanin – Opole, ul. Ozimska 22
 • Centrum Opieki Paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej – Stare Siołkowice
 • Zakład Opieki Paliatywno–Hospicyjnej – Namysłów
 • Hospicjum Domowe – Caritas Diecezji Opolskiej – Opole, ul. Chabrów 74
 • NZOZ Samarytanin – Opole, ul. Ozimska 22
 • Centrum Opieki Hospicyjnej – Opole, ul. Mickiewicza 2-4

 • Wolontariusze

  Wolontariusze w naszej placówce:

 • angażuj± się w organizację różnego rodzaju zbiórek pieniężnych, koncertów charytatywnych, akcji informacyjnych i promuj±cych ideę ruchu hospicyjnego
 • uczestnicz± w przygotowaniach imprez dla pacjentów (urodziny, mikołajki itd.)
 • pomagaj± w pracach biurowych
 • wspieraj± szkoły w prowadzeniu wolontariatu szkolnego
 • staraj± się spełniać marzenia podopiecznych
 • pomagaj± rodzinom będ±cym pod opiek± hospicjum
 • spotykaj± się regularnie co najmniej raz w miesi±cu
 •  

  Słowo Hospicjum (ang. hospitality - go¶cinno¶ć, hospital - szpital, hostel - go¶›ciniec). To udzielanie go¶ciny, miejsce udzielania go¶›ciny, opieki osobom ciężko chorym, u kresu Życia Pierwsze nowoczesne hospicjum - Hospicjum ¦w. Krzysztofa w Londynie, powstałe w 1967 roku z inicjatywy Dame Cicely Saunders, stało się™ domem otaczaj±cym pł‚aszczem wszechstronnej opieki chorych terminalnie i wpłynęł‚o na wypracowanie póĽniejszych form opieki, w tym również domowej i dziennej. Hospicjum otacza jak płaszczem (łac. palium - płaszcz) nieuleczalnie chorych oraz ich rodzinę™. Jej celem jest poprawienie jako¶ci życia chorych i ich rodzin. Opieka paliatywna obejmuje zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień„ psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

  Opieka hospicyjna to: opieka domowa w domu chorego lub opieka stacjonarna w domu hospicyjnym. Opieka domowa sprawowana jest wówczas, gdy chory przebywa we własnym domu, a rodzina ma możliwo¶ć‡ troszczyć‡ się™ o niego i pielęgnować‡ go. Pracownicy i wolontariusze odwiedzaj±… w domach tych chorych. Wykonuj±… zabiegi, obserwuj±… chorego i doradzaj±… rodzinie. Pilnuj±… wspólnie jak należy postę™pować‡.

  Opiek±… w domu hospicyjnym obejmuje się™ chorych: którzy nie maj±… domów lub rodzin zdolnych do opieki, np: ze wzglÄędu na warunki mieszkaniowe lub społeczne (praca zawodowa członków rodziny); u których występuj±… dotkliwe bóle lub inne objawy trudne do opanowania w warunkach domu rodzinnego.

  Najważniejsz±… rol±™ w opiece hospicyjnej speł‚nia rodziny chorego bowiem naczeln±… zasad±… opieki hospicyjnej jest dobro chorego, którego nie można w pełni osi±gn±ć‡ bez współ‚pracy z rodzin±.

  Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie powoł‚ał‚o Centrum Opieki Hospicyjnej, które udziela pomocy w domu chorego.

  Arcybiskup Desmond Tutu powiedział: Co roku na całym ¶wiecie miliony ¶miertelnie chorych ludzi doznaj±… niepotrzebnego bólu i cierpienia z powodu braku dostępu do potrzebnej im opieki lub też braku wiedzy o takiej opiece. Rozwi±zaniem tego problemu mog±… być i naprawdę™ as€“ hospicja i opieka paliatywna na odpowiednim poziomie, które maj±… na celu zaspokojenie naturalnych potrzeb istoty ludzkiej. Jest to co¶›, co dotyczy praktycznie każdego człowieka na tej planecie -€“ wszyscy chcieliby¶›my, aby koniec naszego życia był‚ spokojny i pogodny.

  W Opolu nie ma jednak hospicjum stacjonarnego. Stowarzyszenie od kilku lat stara się o otwarcie takiego o¶rodka w budynku przy pl. Ko¶cielnym w Nowej Wsi Królewskiej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się™ przy pomocy wł‚adz samorz±dowych Opola dokończy‡ to dzieło.

  Jako chrze¶›cijanie wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne. Nie oszukujmy nieuleczalnie chorych i siebie, że wszystko będzie dobrze. Zróbmy wszystko, by nasz bliski mógł‚ żyć‡ w godnych warunkach i godnie do koń„ca, a jego umieranie był‚o: ¶wiadome, odpowiedzialne, sakramentalne.

  Ks. bp Marian Niemiec